Algemene – en verkoopsvoorwaarden

SAN BAO Balans, Energie en Lichtcoaching – San Bao Praktijk voor Energetische Natuurgeneeswijzen

 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en op alle workshops, cursussen en lezingen tussen San Bao, gevestigd Eeuwfeeststraat 2, 3400 Ezemaal (België), en haar opdrachtgever/deelnemer, hierna te noemen klant of cursist.
 • San Bao is dienstverlener op het gebied van opleidingen, cursussen, workshops Kleur-Licht oliën, Kleurenpunctuur, Kirlianfotografie en yoga als complementaire aanvullende methode ter bevordering van het welzijn van de mens.
 • Bij San Bao worden behandelingen gegeven vanuit een holistische en energetische benadering die gericht zijn op het zelfhelend/regulerend vermogen van het lichaam. San Bao heeft niet de bedoeling een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden. De behandelingen, opleidingen, cursussen en workshops zijn geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg.
 • San Bao is producent van natuurlijke slaapmaterialen (futonmatten, kussens) en Kleur-Licht oliën en verkoper van Kleurenpunctuur producten (Mandel-esogetics) en biedt deze producten aan via de webshop.
 1. Overeenkomst

Aanvaarden van deze algemene voorwaarden vindt plaats bij ondertekenen van een overeenkomst tussen San Bao en klant of cursist, hetzij door aankoop op webshop, hetzij door inschrijven voor een cursus, hetzij de boeking voor een behandeling.

De klant of cursist ontvangt een schriftelijke bevestiging van San Bao, hetzij per bevestigd inschrijfformulier, hetzij per e-mail. Hiermee geeft de klant/cursist toestemming aan San Bao voor het verder voorbereiden en opvolgen van de boeking, aankoop of inschrijving.

De klant of cursist verklaart bij het aangaan van de overeenkomst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van San Bao.

 1. Toepassing van de overeenkomst

San Bao zal de richtlijnen in deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed beheer naleven en uitvoeren.

∗      Praktische vragen betreffende organisatie, inhoud en verloop van de opdracht worden binnen de week schriftelijk, telefonisch of per e-mail door San Bao beantwoord. Voor complexere vragen behoudt San Bao zich het recht meer tijd te nemen om afdoende te kunnen antwoorden.

San Bao verbindt zich ertoe bepaalde regels te respecteren voor al zijn diensten/verkopen die geleverd worden:

 • San Bao houdt zich aan alle deontologische regels van zijn beroep;
 • San Bao behoudt zich het recht om te allen tijde een opdracht/verkoop te weigeren of stop te zetten indien er sprake kan zijn van ethische bezwaren.
 • San Bao verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
 • San Bao respecteert de wil van de klant/cursist in alle aangegane overeenkomsten.
 • San Bao zal alles doen om door klant/cursist beoogde resultaat te behalen, zonder evenwel de absolute garantie tot resultaat te beloven.
 • Honoraria of verkoopsom wordt vooraf bepaald aan de hand van de betreffende inhoud en niet op basis van behaalde resultaat of tevredenheid van klant/cursist.
 • San Bao zal er alles aan doen om het belang van de klant/cursist te behartigen.
 • San Bao is aangesloten bij de beroepsvereniging Natoropathica en de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (V.B.A.G.) voor de vakgebieden waarin opleidingen, cursussen, workshops en behandelingen worden gegeven. San Bao handelt conform de regels van de opgestelde beroepscode. De opleidingen, cursussen en workshops Kleurenpunctuur zijn geaccrediteerd door beroepsvereniging Naturopathica.

San Bao, Eeuwfeeststraat 2 – 3400 Ezemaal (België)

 Telefoon: 0032 16 782686 –  gsm 0032 491 337171

E-mail: info@sanbao.be

 • Bij de uitvoering van de opdracht kunnen derden worden betrokken.
 • Klant/cursist zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan San Bao aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant/cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan San Bao worden verstrekt. San Bao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door klant/cursist.
 1. Copywright

Tenzij anders met de klant/cursist is overeengekomen, rust op alle door San Bao verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethodes en – gegevens, rapporten, adviezen, brochures, folders, project – en trainingsmateriaal, software e.d. auteursrecht. Deze blijven eigendom van San Bao en mogen zonder toestemming van San Bao niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden worden doorgegeven.

 1. Leveranciers

Leveranciers van aangeboden diensten en producten: San Bao praktijk voor Energetische Natuurgeneeswijzen (NL), San Bao Balans-Energie en Lichtcoaching (BE), San Bao futonhuis, Inge Cox Kleur-Lichtoliën, Esogetics GmbH, Bruchsal, Duitsland  en Mandel Institute, Bruchsal, Duitsland.

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • Bij het ondertekenen van een inschrijfformulier voor een cursus, het boeken van een consult of het aankopen van een product via de webshop verbindt de klant zich ertoe kennis genomen te hebben van de door San Bao voorgestelde prijs. Hij gaat er ook mee akkoord deze prijs te betalen voorafgaand aan verzending (indien een bestelling per postpakket dient verstuurd te worden) of bij het in ontvangst nemen van het product of bij het volgen van een door hem aangevraagde cursus of consult.
 • De manier waarop door klant/cursist aan deze betalingsverplichting wordt voldaan is onderdeel van de overeenkomst en wordt schriftelijk, per e-mail en/of telefonisch bij inschrijving of boeking bepaald.
 • Wanneer een klant/cursist zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zullen er aanmaningen worden verstuurd. Bij een derde aanmaning worden er administratieve kosten aangerekend. Bij niet voldoen na deze derde aanmaning wordt een incasso-bureau ingeschakeld waarvan de kosten integraal te betalen zijn door klant/cursist.
 • Bij bestelling van San Bao afdeling futonhuis, kan een voorschot worden gevraagd vooraleer overgegaan wordt tot productie ervan, rekening houdend met een productie/levertijd van 2 tot 3 weken.
 1. Annulatie en wijzigingen

 • Vanaf het moment van inschrijving door klant/cursist geldt een bedenktermijn van maximaal veertien dagen waarbinnen de opdracht of bestelling door de klant/cursist geannuleerd kan worden zonder kosten, de dag van de ondertekening niet meegerekend.
 • Annulatie dient schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulatie van een consultboeking minder dan 24 uur voor gemaakte afspraak, behoudt San Bao zich het recht het volledige bedrag in rekening te brengen.
 • Bij annulatie van een inschrijving voor een cursus/workshop/lezing minder dan een week, behoudt San Bao zich het recht het volledige bedrag in rekening te brengen. Bij annulatie tussen 2 weken en 1 week op voorhand, wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulatie tussen 4 weken en 2 weken op voorhand, wordt 25% van het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulatie van een besteld San Bao futonproduct kan het gevraagde voorschot niet worden teruggevorderd.
 • Wijzigingen aan reeds geplande sessies van behandelingen en individuele consulten dienen te gebeuren ten laatste 24 uur voor aanvang van afgesproken tijd. Bij wijzigingen of annulering binnen de 24 uur voor afspraak wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij tussentijds stopzetten van een training/cursus/workshop kan geen teruggave of vermindering van cursusgeld worden gevraagd noch bedongen.
 • San Bao heeft het recht deelnemers aan cursussen/consulten te weigeren als de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
 • Wijzigingen in aard en omvang van overeenkomsten dienen met San Bao schriftelijk overeengekomen te worden, evenwel zonder dat San Bao daartoe verplicht kan worden.
 • Bij overmacht en/of verhindering kan er door San Bao overgegaan worden tot annulering en San Bao verbindt er zich toe de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis te stellen en een alternatieve datum voor te stellen.
 • San Bao beslist over het al dan niet doorgaan van een workshop of cursus uiterlijk één week voor geplande startdatum en zal in geval van gedane betalingen het volledige bedrag terugstorten.
 1. Aansprakelijkheid

 • Klant/deelnemer is zich ervan bewust dat de aangeboden diensten (behandelingen en workshops/cursussen) van San Bao:
 1. een ervaringsgericht karakter hebben waardoor het niet mogelijk is het resultaat en het aantal benodigde behandelingen exact te voorspellen om het door cliënt/deelnemer gewenste effect te bereiken;
 2. Ingeval van reactie op een behandeling is cliënt/deelnemer ervoor verantwoordelijk San Bao hiervan te informeren. Tevens is de cliënt/deelnemer zelf verantwoordelijk voor het contacteren van regulier medische hulp zoals bij diens eigen huisarts of specialist.
 3. De kirlianfotoanalyse is een energetische analysemethode en heeft nimmer het stellen van een medische diagnose als doel.
 4. Cliënt/deelnemer is zich ervan bewust dat wat je leert of ervaart bij San Bao geen sluitende garanties kunnen geven op resultaat. Cliënt/deelnemer vrijwaart San Bao van schadeclaims op basis van het uitblijven van gewenste resultaten.
 5. San Bao geeft aan cliënt/deelnemer nooit advies betreffende stoppen met behandelingen door zijn/haar reguliere geneeskundige, waaronder huisarts, psycholoog, psychiater en/of medisch specialist en hun voorgeschreven medicatie. Omwille van dit feit kan cliënt/deelnemer San Bao hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
 • San Bao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht gebruik, direct en/of indirecte gevolgschade van een door hen geleverd product(en).
 • Indien San Bao, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en in deze algemene voorwaarden bepaalde opsommingen, toch aansprakelijk mocht zijn, wordt de schade vergoed ,met een maximum van de factuurwaarde van geleden schade.
 • In het kader van uitvoering van overeengekomen voorgestelde oefeningen in yogales of andere workshops is deelnemer zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij/zij fysiek hiertoe in staat is. Deelname is dan voor eigen risico van de deelnemer. Bij annulering op grond van dit artikel is San Bao niet gehouden tot vergoeding van eventueel voor deelnemer hieruit voortvloeiende schade.
 1. Vertrouwelijkheid

∗      San Bao behandelt gegevens van klanten/deelnemers in overeenstemming met de GDPR Europese verordening te bescherming van de privacy: General Data Protection Regulation.

∗      Klant en San Bao zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

 1. Klachten

 • San Bao heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten en producten die aan klanten worden geleverd.

Voor België: een klacht dient schriftelijk te worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Naturopathica  via klachten@naturopathica.be

 Naturopathica zal ervoor zorg dragen dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld en u informeren over de verdere afloop.

(c) 2010-2017 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967

∗      binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

∗      De secretaris van de klachtencommissie neemt binnen twee weken contact op met de klant om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.

∗      San Bao streeft ernaar om klant binnen twee maanden na de eerste afspraak over de afwikkeling van de klacht, schriftelijk met redenen omschreven, in kennis te stellen van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht.

∗      De klacht en de wijze van afhandeling zal schriftelijk worden vastgelegd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

∗      De procedure bij klachten waarbij een beroep wordt gedaan op een onafhankelijke klachtencommissie is op aanvraag verkrijgbaar.

∗      Het oordeel van de klachtencommissie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut binnen twee maanden afgehandeld.

Voor Nederland: In mijn contacten met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ.

De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekent dat voor u?

Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling nog vragen hebt, of iets op te merken hebt over de behandelwijze; neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging VBAG. De VBAG kent een speciale klachtenregeling: Folder_klachtenregeling_2018_VBAG. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator.

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie:

 • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
 • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
 • Onvoldoende zorgverlening.
 • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
 • Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
 • Geen goed behandelplan.
 • Geen goede zorg na de behandeling

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Voor de praktijk in Nederland is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien kunnen alléén bij de Rechtbank van Leuven – België beslecht worden, met uitzondering van het recht dat San Bao om voor een procedure een andere bevoegde rechter in te schakelen.

Disclaimer

 • Bij het samenstellen van de informatie betrachtten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

  De informatie op onze website en toegevoegd aan onze producten heeft op geen enkele wijze de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden. Daarvoor verwijzen wij u naar een arts of regulier therapeut. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van door ons geleverde producten. Raadpleeg bij onduidelijke en/of aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts. Lees voor gebruik altijd de informatie op het etiket en/of bijsluiter en/of de bijgeleverde handleiding.

  © Copyright 2018 San Bao

  Alle rechten voorbehouden. San Bao geeft geen toestemming om teksten, foto’s en/of grafische voorstellingen op onze website, bijsluiters en/of folder over te nemen,  geheel of gedeeltekijk te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door fotokopie, druk, overtypen of op te slaan in een geautomatiseerd gegevens bestand. U kunt hiervoor wel een aanvraag indienen om toestemming te vragen door een mail te sturen naar: info@sanbao.be Op onze website, bijsluiters, drukwerk en algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Onze bedrijfsgegevens

San Bao te België

San Bao Balans, Energie & Lichtcoaching
Eeuwfeeststraat 2
3400 Ezemaal (België)

Tel: +32 16 782686
E-mail: info@sanbao.be
BTW nummer: BE0891 830 173
IBAN: BE94 7340 3683 1414 BIC: KREDBEBB

San Bao te Nederland

San Bao Praktijk voor Energetische Natuurgeneeswijzen
Locatie: Nachtegaalstraat 91
6165 BK Geleen (Nederland)

Gsm: 0031 6 287 63 631
E-mail: inge@sanbao.be
BTW nummer: NL 158580199B01